RECOVEU

//RECOVEU
Προσθέστε νέο εργαλείο μετάφρασης

RECOVEU

RECOVEU

Η εκπαίδευση των ενηλίκων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την κοινωνική επανένταξη των χρηστών που βρίσκονται σε στάδιο απεξάρτησης από τα ναρκωτικά. Στην Ευρώπη, ωστόσο, τα εθνικά σχέδια κοινωνικής ένταξης συνήθως δεν ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες των χρηστών ναρκωτικών. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα RECOVEU, πρόγραμμα με πέντε εταίρους, αποσκοπεί στην ανάπτυξη ένα εύκολα προσβάσιμο εργαλείο μάθησης που βοηθάει τους ενήλικες με παρελθόν εθισμού να προετοιμαστούν και να επιτύχουν στο κολλέγιο ή το πανεπιστήμιο.

«Στόχος μας ήταν να υπερπηδήσουμε τα συγκεκριμένα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι κοινωνικά μειονεκτούντες χρήστες ναρκωτικών που βρίσκονται στο στάδιο της απεξάρτησης. Δεδομένου ότι οι μαθητές που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, κάποιοι από αυτούς με μαθησιακές δυσκολίες, τείνουν να είναι άνεργοι, με κακή σωματική και ψυχική υγεία και παρελθόν εγκλεισμού σε σοφρωνιστικά ιδρύματα. Ως εκ τούτου, είναι μια ομάδα απομονωμένη, βαριά στιγματισμένη και χωρίς καμία προσδοκία ως προς την αξία ή την ικανότητά τους», εξηγεί ο Gerry McAleenan.

Το πρόγραμμα έλαβε υπόψη τα ειδικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι κοινωνικά μειονεκτούντες χρήστες ναρκωτικών που βρίσκονται στο στάδιο της απεξάρτησης. Οι μαθητές που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, η φυλακή, η ανεργία, και η κακή σωματική και ψυχική υγεία. Το πρόγραμμα βασίστηκε σε εκτεταμένες διαβουλεύσεις τόσο με τους εκπαιδευτικούς όσο και με τους μαθητευόμενους, ώστε να διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα ικανοποιεί τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων.

Υπήρξαν όμως και άλλες προκλήσεις, με πιο βασική, τη σύνδεση με ανθρώπους που είχαν χαμηλή αυτοπεποίθηση ή αυτο-αποτελεσματικότητα. Οι εταίροι εξέφρασαν φόβους ότι αυτή η ομάδα ανθρώπων θα εγκαταλείψει την εκπαίδευση, εξαιτίας παραγόντων όπως η απουσία παιδικής φροντίδας, το κόστος των ταξιδιωτικών βοηθημάτων και οι μαθησιακές δυσκολίες.

«Ανακαλύψαμε ότι οι κατάλληλες εγκαταστάσεις, το εκπαιδευμένο προσωπικό και οι «κανόνες του σπιτιού» ήταν σημαντικοί παράγοντες για την ενθάρρυνση την επιστροφή των χρηστών ναρκωτικών στην εκπαίδευση.»

Η μάθηση ως μέσο κοινωνικής επανένταξης

Το σχέδιο εφάρμοσε την αποκαλούμενη προσέγγιση ανάκαμψης που συνδυάζει τα κοινωνικά, φυσικά, ανθρώπινα και πολιτιστικά στοιχεία μιας διαδικασίας επανένταξης.

«Ο στόχος μας με την RECOVEU ήταν να αναπτύξουμε μια διαδικασία πρόσβασης στο μαθησιακό υλικό ως μέσο οικοδόμησης της εκπαίδευσης του ατόμου, με την ελπίδα ότι αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την κοινωνική επανένταξή του», λέει ο Gerry McAleenan.

Ακρογωνιαίος λίθος του έργου ήταν η ανάπτυξη ελκυστικών και προσβάσιμων εργαλείων για τους εκπαιδευόμενους. Αυτά περιελάμβαναν ένα πακέτο πρόσβασης πέντε ενοτήτων, από την ψηφιακή παιδεία έως την ενότητα «εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή.»

Η μεθοδολογική διαδικασία ήταν μοναδική, με κυρίαρχα στοιχεία την επανεξέταση της πολιτικής για την ανάκαμψη και την εκπαίδευση των ενηλίκων, και την ανασκόπηση των τεχνικών αξιολόγησης.

«Η χρήση των αρχών της ανάκαμψης είναι σημαντική, καθώς σχεδιάζουμε το μάθημα γύρω από τις ανάγκες των ανθρώπων που αναζητούν την ανάρρωση, και όχι σύμφωνατις ανάγκες των εκπαιδευτικών» λέει ο Gerry McAleenan.

«Το κίνημα ανάκαμψης αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς σε όλο τον κόσμο. Η πρόσβαση στην πορεία της μάθησης σε ένα πλαίσιο ανάκαμψης αυξάνει την πιθανότητα επιτυχούς επανένταξης των πρώην χρηστών ναρκωτικών στην κοινωνία, γεγονός το οποίο, με τη σειρά του, ωφελεί όλη την κοινωνία.»

Please rate this tool


2018-09-18T12:43:10+00:00

Details

Type of Tool:

Τεστ και εξετάσεις

Areas of Interests:

Φροντίδα, Δημόσια Υπηρεσία, Επικοινωνία, Ψηφιακός Αλφαβητισμός, Εγκατάλειψη Σχολείου, Υγειονομική Περίθαλψη, Άτυπη μάθηση, Διδάσκων, Βασικές Ικανότητες, Απεξάρτηση, Αυτοαξιολόγηση, Κοινωνική ένταξη

VINA Target Group:

Επικύρωση Προγραμματισμού / ενήλικες

Definition of Tools:

C - Επίσημη Επικύρωση

Date of last time it was checked to be online:

2/4/2018

Tool Available in:

Αγγλικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Άλλη Γλώσσα

Link Tool:

> First Link


Recommendations