Επαγγελματική Γλώσσα στον Τομέα της Υγείας και Νέες Ευκαιρίες για τους Μετανάστες (V.O.L.C.A.N.O.) / Vocational Language for Care and New Opportunities for Migrants (V.O.L.C.A.N.O.)

//Επαγγελματική Γλώσσα στον Τομέα της Υγείας και Νέες Ευκαιρίες για τους Μετανάστες (V.O.L.C.A.N.O.) / Vocational Language for Care and New Opportunities for Migrants (V.O.L.C.A.N.O.)
Προσθέστε νέο εργαλείο μετάφρασης

Επαγγελματική Γλώσσα στον Τομέα της Υγείας και Νέες Ευκαιρίες για τους Μετανάστες (V.O.L.C.A.N.O.) / Vocational Language for Care and New Opportunities for Migrants (V.O.L.C.A.N.O.)

Επαγγελματική Γλώσσα στον Τομέα της Υγείας και Νέες Ευκαιρίες για τους Μετανάστες (V.O.L.C.A.N.O.) / Vocational Language for Care and New Opportunities for Migrants (V.O.L.C.A.N.O.)

Οι δραστηριότητες του προγράμματος περιελάμβαναν την παροχή ενός γλωσσικού επιπέδου, δοκιμασίες δεξιοτήτων και ικανοτήτων, μαθήματα επαγγελματικών γλωσσών καθώς και πρακτική εμπειρία. Οι κυριότεροι στόχοι ήταν να αποδειχθεί ότι σε αυτόν τον τομέα μπορούν να προσληφθούν άτομα με χαμηλότερα επίπεδα γνώσης μίας γλώσσας, να αντιμετωπιστεί το αυξανόμενο χάσμα δεξιοτήτων σε όλη την Ευρώπη που συναντάμε κυρίως στα χαμηλότερα επίπεδα υγειονομικής περίθαλψης και τέλος, να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες εργασίας έναν τομέα που άνοιξε νέους δρόμους στην απασχόληση για ανθρώπους από το εξωτερικό.
Το έργο ξεκίνησε με την αξιοποίηση δημογραφικών πληροφοριών ως βάση για τον σχεδιασμό του διδακτικού υλικού και των μαθημάτων. Στη συνέχεια αναπτύχθηκε μια εργαλειοθήκη που κάλυπτε τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για την εργασία στην υγεία και την κοινωνική πρόνοια. Τέλος, το 3ο και 4ο στάδιο περιελάμβαναν τη δημιουργία ενός επαγγελματικού προγράμματος γλωσσικών σπουδών και ενός εγχειριδίου για την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών. Το έργο περιλαμβάνει 3 ομάδες που συνεργάζονται για την επίτευξη των παραπάνω στόχων: εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενοι από ομάδες εθνικών μειονοτήτων, εργοδότες και άλλοι ενδιαφερόμενοι. Το περιεχόμενο ήταν ποικίλο.
«Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ασκήσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες σε μια ξένη γλώσσα, να παίξουν ρόλους σε διάφορες καταστάσεις που σχετίζονται με τη φροντίδα των ηλικιωμένων, να αποκτήσουν άνεση κατά τις συνεντεύξεις θέσεων εργασίας, να αναπτύξουν την ενσυναίσθησή τους και να έχουν την κατάλληλη συμπεριφορά για κάθε διαφορετική κατάσταση», λέει -αναφερόμενη στην Κροατία- η Petra Katana, συνεργάτης του έργου.
Μικτά υλικά και μέθοδοι
Το Ίδρυμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων Το Dante είναι το πρώτο ίδρυμα στην Κροατία που αναπτύσσει ένα τέτοιο πρόγραμμα σπουδών και προσφέρει επαγγελματικό μαθήματα για τους μετανάστες. Σύμφωνα με τις ανατροφοδοτήσεις των εκπαιδευτών και των δικαιούχων, οι εκπαιδευτές προσάρμοσαν και ανέπτυξαν τα υλικά (τόσο τα μαθήματα γλωσσών όσο και το εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης γλωσσών και δεξιοτήτων) καθώς και τα 90ωρα επαγγελματικά μαθήματα γλωσσών για την προετοιμασία των μαθητών στην εξέυρεση εργασίας.
«Προκειμένου να επιτύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα και να έχουμε τον βέλτιστο συνδυασμό θεμάτων, χρησιμοποιήσαμε ένα μείγμα διαφορετικών υλικών, φτιάχνοντας έτσι τα δικά μας υλικά. Χρησιμοποιήσαμε επίσης την επικοινωνιακή γλωσσική προσέγγιση, εστιάζοντας στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων σε πραγματικές καθημερινές συνθήκες», λέει η Petra Katana.
Η συγκεκριμένη μεθοδολογία βοήθησε τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν και να απολαύσουν το μάθημα, μετατρέποντας τη μαθησιακή διαδικασία σε μια άκρως θετική και χρήσιμη εμπειρία.
«Είναι γνωστό ότι οι εκπαιδευόμενοι με μεταναστευτικό υπόβαθρο μπορεί να είναι καταθλιπτικοί, να έχουν χαμηλότερη αυτοσυγκέντρωση στην τάξη και συχνά να αποχωρούν στην πορεία λόγω έλλειψης κινήτρων. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο διασφαλίσαμε ότι όλοι οι μαθητές απολαμβάνουν τα μαθήματα, χρησιμοποιώντας μια ποικιλία καθηκόντων, δραστηριοτήτων και παιχνιδιών στην τάξη, ώστε να μεταθέσουμε τη μαθησιακή διαδικασία σε μια πολύ θετική και χρήσιμη εμπειρία», λέει η Petra Katana.
Ο αντίκτυπος μετρήθηκε επίσης με την αύξηση του βαθμού εμπλοκής των εργοδοτών, οι οποίοι συνεργάστηκαν με τους εκπαιδευτές για την ανάπτυξη διδακτικού υλικού, ενώ παράλληλα προσέφεραν και υποστήριξαν προσλήψεις εκπαιδευομένων. Ήταν μια τεράστια πρόκληση για τους εκπαιδευόμενους, καθώς έπρεπε να μάθουν τη γλώσσα αλλά και να αποκτήσουν γνώσεις στον τομέα της υγείας.
Επιπλέον, χρειάστηκε να αναπτυχθούν και άλλες δεξιότητες.
«Οι δεξιότητες επικοινωνίας και η ενσυναίσθηση κατέχουν υψηλή θέση στον κατάλογο των απαιτούμενων δεξιοτήτων, καθώς οι μαθητές θα συνεργαστούν με ηλικιωμένους», λέει η Petra Katana.
Χάρη στο πρόγραμμα Volcano έχουν επιτευχθεί πολλοί από τους στόχους. Εκτός από την εκμάθηση μιας νέας γλώσσας, οι μαθητές έχουν επίσης την ευκαιρία να κατανοήσουν καλύτερα τον πολιτισμό της χώρας υποδοχής τους, διευκολύνοντας έτσι την προσαρμογή τους σε ένα διαφορετικό πολιτισμικό πλαίσιο και τη συμμετοχή τους στην καθημερινή ζωή της κοινότητας.

Please rate this tool


2018-09-18T12:43:10+00:00

Details

Type of Tool:

Τεστ και εξετάσεις

Areas of Interests:

Επικοινωνία, Υγειονομική περίθαλψη, Μη-τυπική μάθηση, Αναγνώριση, Μεταβίβαση προσόντων, Επικύρωση, Νεολαία

VINA Target Group:

Επικύρωση Προγραμματισμού / ενήλικες

Definition of Tools:

C - Επίσημη Επικύρωση

Date of last time it was checked to be online:

2/4/2018

Tool Available in:

Αγγλικά

Link Tool:

> First Link


Recommendations