Αναγνώριση, Επικύρωση, Διαπίστευση μη-τυπικής και άτυπης μάθησης στα κράτη μέλη της UNESCO / Recognition, Validation, Accreditation of non formal and informal learning in UNESCO Member States.

//Αναγνώριση, Επικύρωση, Διαπίστευση μη-τυπικής και άτυπης μάθησης στα κράτη μέλη της UNESCO / Recognition, Validation, Accreditation of non formal and informal learning in UNESCO Member States.
Προσθέστε νέο εργαλείο μετάφρασης

Αναγνώριση, Επικύρωση, Διαπίστευση μη-τυπικής και άτυπης μάθησης στα κράτη μέλη της UNESCO / Recognition, Validation, Accreditation of non formal and informal learning in UNESCO Member States.

Αναγνώριση, Επικύρωση, Διαπίστευση μη-τυπικής και άτυπης μάθησης στα κράτη μέλη της UNESCO / Recognition, Validation, Accreditation of non formal and informal learning in UNESCO Member States.

Η επικύρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών παρέχει αναγνώριση των δεξιοτήτων που αποκτώνται και μπορούν να εφαρμοστούν στην καθημερινή ζωή και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής πορείας.

Please rate this tool


2018-09-18T12:43:19+00:00

Details

Type of Tool:

Δηλωτικές μέθοδοι

Phases of Validations:

Ταυτοποίηση

Areas of Interests:

Επικύρωση, Άτυπη μάθηση, Μη-τυπική μάθηση, Αναγνώριση

VINA Target Group:

Επικύρωση προγραμματισμού / ενήλικες

Definition of Tools:

C - Επίσημη Επικύρωση

Tool Available in:

Αγγλικά

Link Tool:

> First Link


Recommendations