Αξιολόγηση της εμπειρίας – Πανεπιστήμιο της Δυτικής Σκωτίας (UWS) / Making Experience Count – University of the West of Scotland (UWS)

//Αξιολόγηση της εμπειρίας – Πανεπιστήμιο της Δυτικής Σκωτίας (UWS) / Making Experience Count – University of the West of Scotland (UWS)
Προσθέστε νέο εργαλείο μετάφρασης

Αξιολόγηση της εμπειρίας - Πανεπιστήμιο της Δυτικής Σκωτίας (UWS) / Making Experience Count – University of the West of Scotland (UWS)

Αξιολόγηση της εμπειρίας – Πανεπιστήμιο της Δυτικής Σκωτίας (UWS) / Making Experience Count – University of the West of Scotland (UWS)

Το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Σκωτίας (UWS) ακολουθεί μια επικεντρωμένη προσέγγιση στην εφαρμογή του RPL – η Ακαδημία Διά Βίου Μάθησης του πανεπιστημίου είναι το επίκεντρο για συμβουλές και καθοδήγηση στους σπουδαστές και το προσωπικό της RPL. Η Ακαδημία προσφέρει ένα μάθημα με τίτλο «Making Experience Count», το οποίο παρέχει πληροφορίες, συμβουλές και καθοδήγηση σε φοιτητές που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση RPL. Η συγκεκριμένη ενότητα βοηθά τους μαθητές να δημιουργήσουν συνδέσεις μεταξύ της μάθησης που έχουν ήδη αποκτήσει μέσω άτυπων και μη τυπικών καταστάσεων και τη συμβολή που μπορεί αυτή να έχει για τη μελλοντική μάθηση. Με την ανάπτυξη μιας σαφέστερης κατανόησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων που έχουν ήδη αποκτηθεί, οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να το χρησιμοποιήσουν για να επηρεάσουν τις αποφάσεις σχετικά με την κατεύθυνση που επιθυμούν να λάβουν όσον αφορά την περαιτέρω μάθηση, την απασχόληση ή την κοινοτική δραστηριότητα.
Η ενότητα αποσκοπεί:
1. Να προωθήσει την αναγνώριση των δυνατοτήτων και των δεξιοτήτων που αποκτώνται μέσω του RPL για την αύξηση της αυτοπεποίθησης και των κινήτρων,
2. Να αναπτύξει τα προσωπικά μαθησιακά αποτελέσματα που συνδέονται με την προηγούμενη μάθηση και τους περιγραφείς επιπέδου SCQF.
3. Να παρέχει μαθησιακά αποτελέσματα με ιδιαίτερη αναφορά στην περαιτέρω μελέτη ή στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.

Please rate this tool


2018-09-18T12:47:52+00:00

Details

Type of Tool:

Μέθοδοι διαλόγου ή Διαλεκτικές μέθοδοι, Δηλωτικές μέθοδοι, Παρατηρήσεις, Στοιχεία που προέρχονται από εργασία ή άλλη πρακτική

Phases of Validations:

Ταυτοποίηση, Τεκμηρίωση, Αξιολόγηση

Areas of Interests:

Πιστοποίηση, Πλαίσιο προσόντων, Άτυπη μάθηση, Εσωτερικές δεξιότητες, Βασικές ικανότητες, Δια βίου μάθηση, Μη-τυπική μάθηση, Πρακτικές δεξιότητες, Επίλυση προβλημάτων, Επαγγελματικές δεξιότητες, Αναγνώριση, Αυτοαξιολόγηση, Επικύρωση

VINA Target Group:

Θεσμικά Όργανα Επικύρωσης - Ιδιωτικά, Επικύρωση προγραμματισμού/ενήλικες, Επικύρωση προγραμματισμού/οργανισμοί, Εκπαιδευτές / εκπαιδευτικοί που υποστηρίζουν την άτυπη και τη μη-τυπική μάθηση

Definition of Tools:

A - Αυτοεπικύρωση, C - Επίσημη Επικύρωση

Date of last time it was checked to be online:

2/21/2018

Tool Available in:

Αγγλικά

Link Tool:

> First Link


Recommendations