RECOVEU

//RECOVEU
Dodaj nowe narzędzie tłumaczenia

RECOVEU

RECOVEU

Edukacja dorosłych jest kluczowym czynnikiem społecznej reintegracji osób zażywających narkotyki. Jednak w Europie krajowe plany integracji społecznej zazwyczaj nie uwzględniają potrzeb edukacyjnych osób zażywających narkotyki. Europejski projekt RECOVEU, z pięcioma partnerami, miał na celu opracowanie dostępnego kursu szkoleniowego, dedykowanego osobom dorosłym wychodzącym z uzależnienia w przygotowaniu się i odniesieniu sukcesu w szkole średniej lub na uniwersytecie.
„Naszym celem było pokonanie specyficznych barier, przed którymi stają użytkownicy narkotyków, często zagrożeni wykluczeniem społecznym. Jako osoby wcześnie kończące naukę, często z trudnościami w uczeniu się, mają tendencję stania się bezrobotnymi, o słabym zdrowiu fizycznym i psychicznym, a także trafiania do więzienia. W związku z tym są grupą odizolowaną, silnie napiętnowaną i pozbawioną jakichkolwiek oczekiwań odnośnie ich wartości lub zdolności „, wyjaśnia Gerry McAleenan.
W projekcie wzięto pod uwagę szczególne bariery, jakie napotykają osoby uzależnione od narkotyków, należące do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. przedwczesne kończenie nauki, więzienie, bezrobocie, zły stan zdrowia fizycznego i psychicznego. Zostały one zdefiniowane w procesie szerokich konsultacji zarówno z nauczycielami, jak i uczniami, aby upewnić się, że program odpowiada na ich potrzeby.
Pojawiły się także pewne wyzwania, z których największym było nawiązanie kontaktu z ludźmi, którzy mieli niewielkie poczucie własnej wartości lub poczucie własnej sprawczości. Partnerzy zidentyfikowali wiele obaw o powrót do edukacji, z których najważniejsze dotyczyły braku opieki nad dziećmi, kosztów transportu i trudności w nauce.
„Stwierdziliśmy, że odpowiednie pomieszczenia, wyszkolony, empatyczny personel i tzw. „domowe zasady ” dotyczące zachowania są ważną zachętą dla osób uzależnionych od narkotyków do powrotu do edukacji.”
Nauka jako środek reintegracji społecznej
W projekcie zastosowano tzw. metodę zwrotu kapitału, która łączy społeczne, fizyczne, osobowe i kulturowe elementy procesu odzyskiwania.
„Naszym celem w projekcie RECOVEU było zastosowanie podejścia opartego na kapitale naprawczym w celu zapewnienia dostępu do nauki jako środka budowania kapitału edukacyjnego danej osoby w nadziei, że spowoduje to jej reintegrację społeczną” – mówi Gerry McAleenan.
Kamieniem węgielnym projektu było opracowanie atrakcyjnych i dostępnych narzędzi nauki dla uczniów. Obejmowały one kurs dostępu do nauki i pakiet składający się z pięciu modułów, od umiejętności cyfrowych do modułu „szkolenie dla trenerów/-ek”.

Proces metodologiczny był wyjątkowy. Obejmował przegląd polityki reintegracji i uczenia się dorosłych, analizę koncepcyjnej teorii kapitału odzyskiwania, przegląd literatury dotyczący technik oceny, a także włączenie interesariuszy i konferencję międzynarodową.
„Wykorzystanie zasad regeneracji w celu „kupienia” tej grupy trudno dostępnych uczniów jest ważne, ponieważ pozwala zaprojektować kurs odpowiadający na samodzielnie zidentyfikowane potrzeby w okresie wychodzenia z nałogu, a nie na potrzeby edukatorów.” – mówi Gerry McAleenan.
„Ruch odzyskiwania rośnie szybko na całym świecie. Sytuacja, w której dostęp do kursu w ramach powrotu do zdrowia zwiększa prawdopodobieństwo pomyślnej reintegracji społecznej byłych użytkowników/czek narkotyków przynosi korzyści całemu społeczeństwu. „

Please rate this tool


2018-09-18T12:58:56+00:00

Details

Type of Tool:

Testy i egzaminy

Areas of Interests:

Opieka, Służba cywilna, Umiejętności cyfrowe, Komunikacja, Wypadanie z systemu edukacji, Opieka zdrowotna, Edukacja nieformalne, Kompetencje kluczowe, Instruktaż, Rehabilitacja, Samoocena, Integracja społeczna

VINA Target Group:

Planowana walidacja/dorośli

Definition of Tools:

C - Oficjalna walidacja

Date of last time it was checked to be online:

2/4/2018

Tool Available in:

Angielski, Grecki, Włoski, Inne

Link Tool:

> First Link


Recommendations